Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Postomino
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony. Leasing z dostawą (leasing operacyjny) używanego samochodu ciężarowego zabudowanego urządzeniem hakowym przeznaczonym do transportu kontenerów o pojemności około 21m3 dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Postominie, z opcją wykupu.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Postomino: Leasing z dostawą (leasing operacyjny) używanego samochodu ciężarowego zabudowanego urządzeniem hakowym przeznaczonym do transportu kontenerów o pojemności około 21m3 dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Postominie, z opcją wykupu.
Numer ogłoszenia: 247030 - 2015; data zamieszczenia: 21.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. , Postomino 94, 76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 8109252, faks 59 8109252.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Leasing z dostawą (leasing operacyjny) używanego samochodu ciężarowego zabudowanego urządzeniem hakowym przeznaczonym do transportu kontenerów o pojemności około 21m3 dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Postominie, z opcją wykupu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest leasing z dostawą używanego samochodu ciężarowego zabudowanego urządzeniem hakowym przeznaczonym do transportu kontenerów o pojemności około 21m3 dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Postominie, z opcją wykupu. I SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 1. Rok produkcji 2007 lub młodszy 2. Przebieg nie więcej niż 600 000 km 3. Dopuszczalna masa całkowita nie mniejsza niż 25000kg 4. Napęd na jedną oś 5. Liczba osi: 3 ,oś wleczona-podnoszona 6. Rozstaw osi: nie większy niż I-II 5200 mm II-III 1400mm 7. Rozstaw kół osi: max 2160 mm 8. Masa całkowita pojazdu nie mniejsza niż 25000 kg 9. Rozdział masy całkowitej na poszczególne osie: 1. minimalne 7500 kg, 2. minimalne 11000 kg 3. minimalne 5500 kg 10. Silnik wysokoprężny z zapłonem samoczynnym 11. Moc silnika: minimum 420 KM 12. Pojemność skokowa silnika: nie większa niż 12000 cm³ 13. Norma emisji spalin: Euro 4 bez adblu 14. Wtrysk paliwa: bezpośredni 15. Liczba i układ cylindrów: 6, rzędowy 16. Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym 17. Blokada mechanizmu różnicowego 18. Opony przednie -nowe, na osi podnoszonej-nowe, na osi napędowej-zużycie nie więcej niż20% 19. Zawieszenie przód - pneumatyczny, tył - pneumatyczny, oś wleczona-pneumatyczna 20. Układ hamulcowy pneumatyczny z ABS 21. Skrzynia biegów- półautomat 22. Przystawka odbioru mocy EG montowana na dole 23. Fartuchy przeciw błotne: przód i tył 24. Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów 25. Akumulatory nowe 26. Korek wlewu paliwa zamykany na klucz 27. Kabina: 1. Zawieszenie czteropunktowe resorowane pneumatycznie 2. Podnoszona hydraulicznie 3. Liczba drzwi: 2; 4. Siedzenie kierowcy + min. 1 miejsce dodatkowe 5. Klimatyzacja 6. Sprawne radio CD 7. Luk dachowy 8. Radio CB 28. Tachograf cyfrowy 29. Wyposażony w: zestaw narzędzi (klucz do kół, podnośnik), gaśnicę, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy i klin do kół 30. Osłony przeciw rowerowe II. DŻWIGNIK HAKOWY 1. Rok produkcji 2005 i młodszy 2. Udżwig minimalny 18000 kg 3. Masa własna maksymalnie do 3000 kg 4. Księga rewizyjna oraz aktualne badania techniczne z UDT III. WYMAGANIA DODATKOWE 1. Wyposażenie pojazdu w dokumenty spełniające wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego na terenie Polski. 2. Pojazd winien być zarejestrowany w Polsce lub posiadać komplet dokumentów umożliwiających rejestrację z aktualnym badaniem technicznym 3. Gwarancja na samochód ciężarowy nie mniej niż 6m-cy 4. Parametry samochodu ciężarowego potwierdzone wyciągiem ze świadectwa homologacji 5. Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi dżwignika 6. Gwarancja na dżwignik i wszystkie podzespoły nie mniej niż 6 miesięcy.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.40.00-2, 34.13.91.00-1, 34.13.70.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin gwarancji - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gpk.postomino.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Postomino 94, 76-113 Postomino, tel. 059 810 92 52, fax 059 810 92 52.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2015 godzina 09:00, miejsce: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Postomino 94, 76-113 Postomino.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 
 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 21-09-2015 21:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2015
Ostatnia aktualizacja: 24-09-2015 13:39