Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Postomino
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do odbioru i transportu odpadów z selektywnej zbiórki

?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Postomino: Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do odbioru i transportu odpadów z selektywnej zbiórki dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Postominie w ramach projektu pn.: Usprawnienie systemu odbioru i wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Postomino poprzez zakup pojazdu do zbierania odpadów komunalnych oraz budowa samoobsługowej myjni
Numer ogłoszenia: 53888 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. , Postomino 94, 76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 8109252, faks 59 8109252.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do odbioru i transportu odpadów z selektywnej zbiórki dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Postominie w ramach projektu pn.: Usprawnienie systemu odbioru i wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Postomino poprzez zakup pojazdu do zbierania odpadów komunalnych oraz budowa samoobsługowej myjni.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do odbioru i transportu odpadów z selektywnej zbiórki dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Postominie w ramach projektu pn. Usprawnienie systemu odbioru i wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Postomino poprzez zakup pojazdu do zbierania odpadów komunalnych oraz budowa samoobsługowej myjni 2. Pojazd powinien posiadać zabudowę skrzyniową z wywrotem 3 stronnym oraz nadstawkami 3. Termin realizacji zamówienia: do 26.06.2015r 4. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego 5. Serwis: w obrębie 100 km od siedziby Zamawiającego. 6. Gwarancja: minimum 24 miesiące. Gwarancja rozpoczyna się od dnia protokólarnego odbioru przedmiotu zamówienia. 7. Szkolenie: zapewnienie bezpłatnego szkolenia pracowników obsługujących pojazd, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 8. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów; 34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów. 9. Zamówienie współfinansowane jest w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.Rozdział II. Opis techniczny podwozia 1. Wymagane parametry podwozia: 1) Dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 7 000 kg, 2) Podwozie samochodu ciężarowego w konfiguracji 4x2 napęd tylny, 3) Rozstaw osi maksymalnie 4 750 mm (dobrany do potrzeb zabudowy), 4) Koła: przód - pojedyncze, tył - bliźniacze, R 16 dostosowane do nośności osi maksymalnych wraz z kołem zapasowym oraz koszem na koło zapasowe, 5) Zbiornik paliwa o pojemności min 90l zamykany na kluczyk, 6) Układ hamulcowy wyposażony w hamulce tarczowe obu osi oraz w hamulec postojowy tylnej osi, 7) Sterowanie układem hamulcowym - elektroniczne, 8) Układ hamulcowy z systemem ABS, 9) Silnik o mocy minimum 170 KM przy maksimum 3600 obr/min i momencie obrotowym nie mniejszym niż 430 Nm przy maksimum 1500 obr/min, spełniający normę emisji spalin Euro 5 bez stosowania dodatkowych środków katalitycznych jakim jest AdBlue, 10) Pojemność silnika min 2900 cm3, 11) Ogranicznik prędkości max do 90 km/h, 12) Skrzynia biegów manualna 6+R, 13) Kabina 6+1 brygadowa, 14) Kolor podwozia biały, 15) Zewnętrzne lusterka szerokokątne z zespolonym kierunkowskazem sterowane elektrycznie i podgrzewane, 16) Komputer pokładowy, 17) Zamek centralny sterowany z pilota, 18) Immobilizer, 19) Kolumna kierownicza regulowana w co najmniej jednej płaszczyźnie, 20) Układ kontroli na zakrętach, 21) System wspomagający hamowanie, 22) Tachograf cyfrowy dla 2 kierowców, 23) Radioodtwarzacz, 24) Hak kulowy min 3,5 DMC, 25) CB radio, 26) Klimatyzacja, 27) Obstrukcja obsługi w języku polskim, 28) Trójkąt ostrzegawczy, 29) Gaśnica, 30) Lampa migowa pomarańczowa, 31) Apteczka, Rozdział III Opis zabudowy skrzyni ładunkowej 1. Wymagane parametry zabudowy: 1. Zabudowa skrzyniowa z wywrotem 3 stronnym, 2. Wymiary wewnętrzne zabudowy: min. 3750 x 2250 x 500 mm z nadstawkami nad burtami o wysokości min 1300 mm, 3. Nadstawki nad burtami bocznymi, przykręcane, demontowane, z siatki stalowej zgrzewanej o wielkości oczka max. 25 x 25 mm lub równoważne, 4. Pojemność wewnętrzna skrzyni ładunkowej min. 15 m3, 5. Nadstawki nad tylną burtą, zawieszone na zawiasach, z możliwością otwierania na boki, 6. Otwieranie tylnej burty w osi dolnej, 7. Burty stalowe lakierowane lub aluminiowe o wysokości min 500 mm, otwierane w dolnej osi, 8. Przednia ściana, chroniąca kabinę kierowcy, wykonana z burty stalowej o wysokości 500mm, powyżej, z siatki stalowej, zgrzewanej, o wielkości oczka max 25x25mm, wzmocniona profilami stalowymi do wysokości nadstawek bocznych lub kratka stalowa ażurowa, 9. Cała konstrukcja z nadstawkami okryta siatką, zwijaną na przód zabudowy, 10. Kolor nadwozia - pomarańczowy komunalny, 11. Podłoga wykonana z profili stalowych i wyłożona blachą stalową o grubości min 3 mm, 12. Zintegrowana pompa hydrauliczna, zbiornik oleju i silnik elektryczny wyposażony w ogranicznik wywrotu lub system zrównoważony, 13. Sterowanie pilotem na kablu zamontowanym w kabinie kierowcy, 14. Nadkola z tworzywa z fartuchami przeciw-błotnymi nad osią tylną, 15. Światła obrysowe tylne i boczne, 16. Boczne urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem z boku, posiadające europejską homologację, 17. Na dachu kabiny kierowcy zamontowana belka sygnalizacyjna, na zewnątrz belki zamontowane dwa światła żółte, stroboskopowe, środek podświetlany, biały, 18. Na tyle belki sygnalizacyjnej zamontowane dwie lampy robocze, oświetlające zabudowę, 19. Na tylnym zderzaku zamontowane dodatkowe światło sygnalizacyjne, pomarańczowe, stroboskopowe, typu LED, 20. Konstrukcja słupkowa, 21. Zabudowa musi odpowiadać najnowszym wytycznym CE. Rozdział IV 1. Znaki towarowe występujące w opisie przedmiotu zamówienia stanowią jedynie przykłady pożądanego standardu i mogą być zastąpione innymi równoważnymi wyrobami producentów, nie gorszymi niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.10-6, 34.14.45.11-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2013.907 z późn zm.) 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 3. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, składając oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale VI SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o załączone do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2013.907 z późn zm.) 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 3. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, składając oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale VI SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2013.907 z późn zm.) 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 3. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, składając oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale VI SIWZ. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o załączone do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

4.W przypadku działania wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo. 5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 odrębnie. Dokumenty określone w rozdziale VI ust. 1 należy złożyć łącznie. 7. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 8.Stosownie do treści §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013 r. poz. 231) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej (rozdział 6 ust. 2 pkt 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 9.Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią. 10.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. nr 226, poz. 1817) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 11.Dokumenty powinny być potwierdzane za zgodność z oryginałem na każdej stronie. 12.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 13.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje istotne zmiany do treści zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, na skutek zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gpk.postomino.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Postomino 94, 76-113 Postomino tel. 059 810 92 52 fax. 059 810 92 52.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2015 godzina 10:00, miejsce: 1. Ofertę należy złożyć w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym, Postomino 94, 76-113 Postomino.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane jest w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ

 

Odpowiedzi na pytanie

 

Informacja o wynikach

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 11-03-2015 22:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-03-2015
Ostatnia aktualizacja: 19-03-2015 10:11