Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Postomino
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenia o przetargu na: "BUDOWA SAMOOBSŁUGOWEJ MYJNI RĘCZNEJ"

Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego

 

 

UWAGA ZMIANA TERMINU składania i otwarcia ofert - dotyczy:  myjnia

SWIZ Poprawiony 2

?

 

Numer ogłoszenia: 52228 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 42368 - 2015 data 25.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., Postomino 94, 76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 8109252, fax. 59 8109252.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2015 godzina 10:00, miejsce: w pokoju nr 1 w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym, Postomino 94, 76-113 Postomino..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2015 godzina 11:00, miejsce: w pokoju nr 1 w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym, Postomino 94, 76-113 Postomino..
 • ______________________________________________________________________________________________

 

SWIZ Poprawiony

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 47234 - 2015; data zamieszczenia: 04.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 42368 - 2015 data 25.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., Postomino 94, 76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 8109252, fax. 59 8109252.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
 • W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015..
 • W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2015..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2015 godzina 10:00, miejsce: w pokoju nr 1 w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym, Postomino 94, 76-113 Postomino...
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2015 godzina 10:00, miejsce: w pokoju nr 1 w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym, Postomino 94, 76-113 Postomino...

__________________________________________________________________________________________________

 

Postomino: Budowa samoobsługowej myjni ręcznej jednostanowiskowej w miejscowości Postomino.
Numer ogłoszenia: 42368 - 2015; data zamieszczenia: 25.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. , Postomino 94, 76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 8109252, faks 59 8109252.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpk.postomino.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.gpk.postomino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa samoobsługowej myjni ręcznej jednostanowiskowej w miejscowości Postomino..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa samoobsługowej myjni ręcznej jednostanowiskowej w miejscowości Postomino (dz. nr 59 obręb Postomino) 2.Zakres robót obejmuje budowę myjni samoobsługowej posiadająca: - płytę najazdową żelbetonową gr. 20 cm z B25MP wodoszczelnego W6 zbrojony stalą Ø10 AIII(34GS), zbrojenie górą i dołem poprzecznie i podłużnie w rozstawie co 15 cm. W płycie najazdowej wykonać studzienkę zlewną przykryta kratą. - magazyn sprzętu wykonać z konstrukcji stalowej z kształtowników, ściany i pokrycie dachowe wykonać z płyty warstwowej wypełnieniem sztywnym obłożonym obustronnie blachą ocynkowaną. Cała konstrukcja będzie zamocowana na 7 stopach fundamentowych. Posadzkę w magazynie wykonać z kostki betonowej. - osadnik piasku typu OW2 o pojemności 2 m3 poprzez wcześniej wybudowaną studzienką 315 mm - separator substancji ropopochodnych typu NS3 w studzience standard LW 100 z wkładem koalescencyjnym - instalacje do wykonania na potrzeby pracy myjni: a) instalacja sanitarna odprowadzenie ścieków wód opadowych i oczyszczanych ścieków technologicznych; b) instalacja wodociągowa do magazynu sprzętu zakończony kranem czerpalnym w celu podłączenia urządzenia myjącego; c) instalacja elektryczna gniazd wtykowych i oświetlenia w magazynie sprzętu który będzie zasilany kablem ziemnym WLZ YAKY 3x2,5 mm2. 3. Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, która jest podstawą do określenia ceny ofertowej w tym: a.projektu budowlanego budowy myjni samoobsługowej myjni ręcznej jednostanowiskowej - branża architektura, konstrukcja, instalacje, b.przedmiar robót stanowiący element pomocniczy przy określeniu ceny. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, o których mowa w dziale II Opis przedmiotu zamówienia w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, opinii i uzgodnień, zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym koszty odtworzenia nawierzchni przylegających do wybudowanego chodnika, wszystkie koszty wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki. Cena musi uwzględniać również koszty tablic informacyjnych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej a także podatek VAT..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: - 1000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych, 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 81 9315 0004 0021 5084 2000 0010. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 5. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu - w osobnej koszulce należy wnieść wraz z ofertą - nie łączyć go na trwałe z ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: a) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży: konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej, elektrycznej. 2)Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, składając oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale VI SIWZ. 3)Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4)Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o załączone do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania: co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy lub remontu obiektu technicznego o powierzchni minimalnej 50 m2 (myjnię samochodową, stacje obsługi pojazdów, stacje paliw, halę remontową pojazdów lub maszyn, magazyny) lub dwie roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynku o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuk i budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą specyfikacją warunkach. 2.Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnych z kryteriami technicznymi określonymi w PN i aprobatach technicznych. 3.Po zakończeniu budowy należy przedstawić: wykaz certyfikatów i świadectw jakości, atesty lub równoważne na materiały budowlane. 4.Znaki towarowe materiałów budowlanych występujące w opisach technicznych i przedmiarach robót wszystkich branż stanowią jedynie przykłady pożądanego standardu i mogą być zastąpione innymi równoważnymi wyrobami producentów nie gorszymi niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia z zachowaniem tych samych technologii wykonania, parametrów i właściwości technicznych i jakościowych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: a) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży: konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej, elektrycznej. 2)Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, składając oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale VI SIWZ. 3)Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4)Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o załączone do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1)Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone a)przez roboty, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie, Zamawiający rozumie:co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy lub remontu obiektu technicznego o pow. min 50 m2 (myjnię samochodową, stacje obsługi pojazdów, stacje paliw, halę remontową pojazdów lub maszyn, magazyny) lub dwie roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynku o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda b) Dowodami, o których mowa w 2) są: - poświadczenie, - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. c) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót, zostały wykonane wcześniej, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów wskazanych w pkt 2), d) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 b SIWZ budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku działania wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 odrębnie. Dokumenty określone w rozdziale VI ust. 1 i 3 należy złożyć łącznie. 7. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1.Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia- przed podpisaniem umowy- zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU) w wysokości 10% ceny podanej w ofercie. 2.ZNWU służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3.ZNWU może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że zabezpieczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 1.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet ZNWU. 2.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 81 9315 0004 0021 5084 2000 0010. 3.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone: 1) 70% w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 2) 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres gwarancji - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gpk.postomino.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 02-03-2015 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2015
Ostatnia aktualizacja: 19-03-2015 14:03