Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Postomino
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAKUP I DOSTAWA NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z WYKUPEM

Postomino: ZAKUP I DOSTAWA NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z WYKUPEM PRZEZ WYKONAWCĘ CIĄGNIKA TYPU PRONAR 82SA
Numer ogłoszenia: 172182 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. , Postomino 94, 76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 8109252, faks 59 8109252.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www,gpk.postomino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: przedsiębiorstwo komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z WYKUPEM PRZEZ WYKONAWCĘ CIĄGNIKA TYPU PRONAR 82SA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z wykupem przez Wykonawcę ciągnika typu Pronar 82SA. I. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z wykupem przez Wykonawcę ciągnika typu Pronar 82SA (różnica kwoty netto winna być rozłożona na minimum 35 nieoprocentowanych równych rat). Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 2. Określenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 16700000-2 Ciągniki 3. Ciągnik rolniczy musi spełniać wymagania : - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. - W sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. Z 2003 r. nr 32 poz. 262 z póź. zm.); - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. - w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów ( Dz. U. z 2002 r. nr 133 poz. 1123); - Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2002 r. poz 1137 z póź. zm.). 4. Pojazd ten powinien być fabrycznie nowy (rok produkcji 2013-2014), w pełni sprawny technicznie i powinien odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia. 5. Wymagane parametry techniczno-użytkowe: - Ciągnik fabrycznie nowy - rok produkcji 2013-2014; - ilość cylindrów - 4, pojemność minimalna silnika 4,4 l; - co najmniej moc 101 Km - masa ciągnika bez obciążników i paliwa minimum 4500 kg - przekładnia (ilość biegów min. 24/24 w tym minimalnie 3 półbiegi pod obciążeniem); - rewers elektrohydrauliczny - prędkość jazdy co najmniej 40km/h; - obroty wałka WOM 540/1000; - wydajność pompy co najmniej 73 l/min; - minimum 3 pary gniazd hydrauliki zewnętrznej + gniazdo wolnego spływu; - podnośnik tylny udźwig minimum 5800 kg sterowany z tylnego błotnika po obu stronach ciągnika; - cięgno tylnego TUZ hakowe kat II; - przedni TUZ o udźwigu minimum 2750 kg zakończone hakami; - hamulce pneumatyczne 1 i 2 obwodowe z zaworami do podłączenia przewodu do pompowania kół + przewód pneumatyczny; - tylny zaczep o ręcznej regulacji wysokości do przyczep automatyczny + dolna belka polowa + zaczep PITO; - ogumienie o szerokości minimum: tylne - 520 mm/34 + przednie - 420 mm/24 wraz z szerokimi błotnikami; - prześwit osi tylnej nie mniejszy niż 450 mm; - pojemność zbiornika paliwa co najmniej 230 l; - kabina komfortowa z nagrzewnicą i klimatyzacją; - dodatkowe siedzisko w kabinie dla pasażera; - wycieraczka tylnej szyby; - gniazdo DIN; - światła ostrzegawcze - kogut; - radio; - instrukcja obsługi w języku polskim; - gwarancja minimum 12 miesięcy; - dostawa i przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi, użytkowania i serwisu ciągnika; - ciągnik powinien posiadać dodatkowe wyposażenie: trójkąt ostrzegawczy, zamontowaną gaśnicę, przewód do pompowania kół, dwa komplety kluczyków do ciągnika 6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W okresie gwarancji naprawy ciągnika wykonane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Czas reakcji serwisu Wykonawcy 48 godzin od daty zgłoszenia w formie faxu lub emaila ( odległość do autoryzowanego punktu serwisowego max 50 km.) 7. Parametry techniczno-użytkowe ciągnika typu Pronar 82SA: - rok produkcji: 2005; - przebieg: 7700 mtg; - moc: 57,40 kW; - pojemność silnika: 4750 cm3; - masa własna: 4190 kg; - cena wykupu ciągnika przez Wykonawcę: nie niższa niż 43 000 PLN netto. 8. Warunki płatności: - płatność za przedmiot zamówienia w 36 równych ratach 0%.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art.26 ust 2b ustawy pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1.W celu potwierdzenia (wykazania) spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 8, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zaleca się złożenie oświadczenia, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik do oferty). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zaleca się złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik do oferty), 2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp (zaleca się złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik do SIWZ). 2. 3. Wymagania techniczne, Szczegółowy i kompletny opis wg warunków podanych przez Zamawiającego ( Załącznik nr 1 do SIWZ druk oferty) 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty: pełnomocnictwo (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna), o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ. Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gpk.postomino.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Postomino 94, 76-113 Postomino pok. Nr 1 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Postomino 94, 76-113 Postomino pok. Nr 1 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 22-05-2014 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 22-05-2014 15:18