Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Postomino
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Leasing z dostawą (leasing operacyjny) używanego samochodu ciężarowego zabudowanego fabrycznie nową beczką asenizacyjną

Postomino: Leasing z dostawą (leasing operacyjny) używanego samochodu ciężarowego zabudowanego fabrycznie nową beczką asenizacyjną dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Postominie, z opcją wykupu.
Numer ogłoszenia: 171746 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. , Postomino 94, 76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 8109252, faks 59 8109252.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpk.postomino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka komunalna z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Leasing z dostawą (leasing operacyjny) używanego samochodu ciężarowego zabudowanego fabrycznie nową beczką asenizacyjną dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Postominie, z opcją wykupu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest leasing z dostawą używanego samochodu ciężarowego zabudowanego fabrycznie nową beczką asenizacyjną dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Postominie, z opcją wykupu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.40.00-2, 34.13.91.00-1, 34.13.70.00-6, 34.14.45.20-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; b) Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w ust. 1 pkt d) musi spełnić każdy z Wykonawców, a warunki określone w ust. 1 pkt a) - c) mogą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. d) Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp., którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 3. Wymagany dokument określony w ust. 2 pkt a) powinien być przedstawiony w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt b) powinien być przedstawiony w formie oryginału. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt a) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Dokument, o którym mowa w ust. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, to zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w ust. 1, będzie przeprowadzona metodą spełnia nie spełnia, w oparciu o dokumenty, o których mowa w ust. 2.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; b) Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w ust. 1 pkt d) musi spełnić każdy z Wykonawców, a warunki określone w ust. 1 pkt a) - c) mogą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. d) Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp., którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 3. Wymagany dokument określony w ust. 2 pkt a) powinien być przedstawiony w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt b) powinien być przedstawiony w formie oryginału. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt a) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Dokument, o którym mowa w ust. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, to zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w ust. 1, będzie przeprowadzona metodą spełnia nie spełnia, w oparciu o dokumenty, o których mowa w ust. 2.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1.Wymagane warunki techniczne: I SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 1. Rok produkcji 2008 lub młodszy 2. Przebieg nie więcej niż 100 000 km 3. Dopuszczalna masa całkowita nie mniejsza niż 18 000kg 4. Napęd 4x4 5. Liczba osi: 2 oraz kół: 6 6. Rozstaw osi: nie większy niż 4000 mm 7. Rozstaw kół osi: 1. max 2160 mm, 2. max 1860 mm 8. Masa całkowita pojazdu nie mniejsza niż 20500 kg 9. Rozdział masy całkowitej na poszczególne osie: 1. minimalne 7500 kg, 2. minimalne 13000 kg 10. Silnik wysokoprężny z zapłonem samoczynnym 11. Moc silnika: minimum 380 KM 12. Pojemność skokowa silnika: nie większa niż 11750 cm³ 13. Norma emisji spalin: Euro 4 bez adblu 14. Wtrysk paliwa: bezpośredni 15. Liczba i układ cylindrów: 6, rzędowy 16. Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym 17. Blokada mechanizmu różnicowego 18. Zużycie kompletu opon nie więcej niż 50 % 19. Zawieszenie przód - resory, tył - resory 20. Układ hamulcowy pneumatyczny z ABS 21. Skrzynia biegów manualna 22. Przystawka odbioru mocy EG montowana na dole 23. Fartuchy przeciw błotne: przód i tył 24. Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów 25. Akumulatory sprawne technicznie 26. Korek wlewu paliwa zamykany na klucz 27. Kabina: 1. Zawieszenie czteropunktowe resorowane pneumatycznie 2. Podnoszona hydraulicznie 3. Liczba drzwi: 2 4. Siedzenie kierowcy + min. 1 miejsce dodatkowe 5. Klimatyzacja 6. Sprawne radio CD 7. Luk dachowy 8. Radio CB 28. Tachograf cyfrowy 29. Wyposażony w: zestaw narzędzi (klucz do kół, podnośnik), gaśnicę, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy i klin do kół 30. Osłony przeciw rowerowe II. BECZKA ASENIZACYJNA 1. Zbiornik fabrycznie nowy 2. Pojemność zbiornika: minimum 8300 l 3. Zbiornik wyposażony w minimum 1 przegrodę ( falochron ) 4. Średnica zbiornika w środku od 1550 do 1650 mm 5. Długość zbiornika od 4400 do 4500 mm (łącznie z dennicami bez przyłączy) 6. Zbiornik umieszczony na ramie-podstawie do zamocowania na podwoziu samochodu ciężarowego 7. Zbiornik ocynkowany wewnątrz i zewnątrz 8. Zbiornik zewnętrznie malowany specjalnymi farbami do powierzchni ocynkowanych na kolor wybrany przez zamawiającego z palety RAL 9. Pompa próżniowa dobrana do pojemności zbiornika: minimum 8000 l/min wydajności wyposażona w zawór ciśnieniowy 10. Napęd pompy próżniowej: silnik hydrauliczny dobrany do pompy próżniowej 11. Pompa hydrauliczna dobrana do silnika hydraulicznego wraz z zbiornikiem oleju ze stali nierdzewnej 12. Przewód ssawny Ø 150 mm, długość minimum 6 mb 13. Właz minimum Ø 600 mm wyposażony w zawór ciśnieniowy minimum 6 na zbiorniku przygotowanie do zaworu przeciw przelaniu 14. Głębokość zasysania minimum 6m 15. Zawór zasysania R 6 z obrotową szczęką z tyłu zamykany hydraulicznie i po obu stronach zbiornika zamykany ręcznie, dodatkowo złącze umożliwiające podłączenie węża strażackiego 16. Pionowa przezroczysta rura wskazująca poziom napełnienia zbiornika wraz zabezpieczeniem kulowym wskaźnika, plus dodatkowy manometr napełnienia 17. Filtr-tłumik specjalny o dużej pojemności z odstojnikiem oleju, podniesionym punktem poboru powietrza i wygłuszeniem hałasu 18. Cztery króćce 6: boczne - lewy i prawy, tylny lewy i tylny środkowy na dennicy 19. Podwójne zabezpieczenie pompy próżniowej przed zalaniem 20. Zbiornik wyposażony w uchwyty transportowe 21. Pojemniki na wąż ssawny wykonane ze stali nierdzewnej po obu stronach zbiornika 22. Wszystkie podstawy i wsporniki do montaży osprzętu wykonane ze stali nierdzewnej III. WYMAGANIA DODATKOWE 1. Wyposażenie pojazdu w dokumenty spełniające wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego na terenie Polski, umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez zamawiającego 2. Pojazd winien być zarejestrowany w Polsce lub posiadać komplet dokumentów umożliwiających rejestrację z aktualnym badaniem technicznym 3. Gwarancja na samochód ciężarowy nie mniej niż 6m-cy 4. Parametry samochodu ciężarowego potwierdzone wyciągiem ze świadectwa homologacji 5. Wszystkie podzespoły beczki asenizacyjnej fabrycznie nowe 6. Gwarancja na zbiornik i wszystkie podzespoły minimum 12 miesięcy 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; b) Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w ust. 1 pkt d) musi spełnić każdy z Wykonawców, a warunki określone w ust. 1 pkt a) - c) mogą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. d) Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp., którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 3. Wymagany dokument określony w ust. 2 pkt a) powinien być przedstawiony w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt b) powinien być przedstawiony w formie oryginału. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt a) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Dokument, o którym mowa w ust. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, to zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w ust. 1, będzie przeprowadzona metodą spełnia nie spełnia, w oparciu o dokumenty, o których mowa w ust. 2.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; b) Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w ust. 1 pkt d) musi spełnić każdy z Wykonawców, a warunki określone w ust. 1 pkt a) - c) mogą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. d) Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp., którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 3. Wymagany dokument określony w ust. 2 pkt a) powinien być przedstawiony w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt b) powinien być przedstawiony w formie oryginału. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt a) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Dokument, o którym mowa w ust. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, to zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w ust. 1, będzie przeprowadzona metodą spełnia nie spełnia, w oparciu o dokumenty, o których mowa w ust. 2.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        2. Wymagania dotyczące leasingu: 1) Dotyczy używanego samochodu ciężarowego zabudowanego fabrycznie nową beczką asenizacyjną dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Postominie, z opcją wykupu: Leasing w walucie: złoty Rodzaj rat leasingowych Równe w całym okresie obowiązywania umowy Okres leasingu łącznie z wykupem 47 miesięcy + wykup w 48 miesiącu Wartość opłaty wstępnej 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia Wartość wykupu przedmiotu leasingu w 48 miesiącu umowy 1 % wartości brutto przedmiotu zamówienia Dostawa przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; b) Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w ust. 1 pkt d) musi spełnić każdy z Wykonawców, a warunki określone w ust. 1 pkt a) - c) mogą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. d) Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp., którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 3. Wymagany dokument określony w ust. 2 pkt a) powinien być przedstawiony w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt b) powinien być przedstawiony w formie oryginału. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt a) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Dokument, o którym mowa w ust. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, to zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w ust. 1, będzie przeprowadzona metodą spełnia nie spełnia, w oparciu o dokumenty, o których mowa w ust. 2.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

b) Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 4. Zaleca się sporządzenie oferty na formularzu, którego wzór określono w Załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku sporządzania oferty bez użycia wzoru formularza, należy zawrzeć w ofercie informacje określone we wzorze formularza oferty. 5. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo wystawione przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie powinno być przedstawione w załączeniu do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Ofertę i wszystkie załączone dokumenty powinny/a odpowiednio podpisać lub poświadczyć za zgodność z oryginałem osoby/a uprawnione/a do reprezentowania Wykonawcy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli czynności te wykonują osoby/a nieujawnione/a w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tych osób/tej osoby, udzielone przez osoby/osobę ujawnione/ną w rejestrze lub ewidencji. Pełnomocnictwo powinno zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do dokonywania tych czynności w imieniu Wykonawcy. W każdym wypadku ustanawiania pełnomocnika, należy do oferty załączyć dokument potwierdzający umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, gdy nie będzie możliwe uzyskanie konsensusu co do treści umowy leasingu w kwestii należytego zabezpieczenia własnych interesów umawiających się stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gpk.postomino.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Postomino 94, 76-113 Postomino.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2014 godzina 09:00, miejsce: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Postomino 94, 76-113 Postomino.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 22-05-2014 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-05-2014
Ostatnia aktualizacja: 22-05-2014 15:17