Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Postomino
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego

PREZES ZARZĄDU

GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO

SPÓŁKA Z O. O. w Postominie

ogłasza nabór na stanowisko

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Zakres zadań:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami należytej staranności polegające zwłaszcza na:

 1. organizacji sporządzania prawidłowej dokumentacji finansowo-księgowej, obiegu dokumentów, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

 • właściwy przebieg operacji gospodarczych,

 • ochronę mienia będącego w posiadaniu Pracodawcy.

 1. bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

 • terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

 • terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie,

 • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

 1. nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości,

 2. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym sporządzaniu poleceń przelewu w systemie bankowym po akceptacji Prezesa,

 3. zapewnianiu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Pracodawcę,

 4. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

 5. podejmowaniu działań w kierunku terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

 1. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej, bieżącej i następczej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków.

 2. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Prezesa, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:

 • zakładowego planu kont,

 • obiegu dokumentów,

 • dowodów księgowych,

 • zasad prowadzenia rachunkowości,

 • sposobu przeprowadzania inwentaryzacji i jej rozliczania.

 1. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych zgodnie z przepisami prawa statystycznego,

 2. Wykonywanie innych czynności służbowych zalecanych przez Prezesa.

 3. W ramach powyższych obowiązków prowadzenie z zachowaniem zasad należytej staranności i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa następującej dokumentacji:

 • wymaganych przez ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i inne

 • przepisy ksiąg i sprawozdań finansowych,

 • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

 • ewidencji wyposażenia,

 • ewidencji dla celów obliczania podatku VAT

 • zwanych dalej „Ewidencjami”, służących do ewidencjonowania przychodów i kosztów w ramach prowadzonej przez Pracodawcę działalności gospodarczej, sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku VAT,

 1. W ramach swych obowiązków Główny Księgowy zobowiązany jest również do:

 1. informowania Pracodawcy o urządzeniach księgowych (ewidencjach), które Pracodawca obowiązany jest prowadzić samodzielnie w miejscu wykonywania działalności,

 2. brania udziału w postępowaniu kontrolnym, dotyczącym Pracodawcy i odnoszącym się do tych czynności;

 3. wykonywania czynności związanych z obliczaniem zobowiązań Pracodawcy jako płatnika podatku lub zaliczek na podatek dochodowy,

 4. dokonywania zapisów w Ewidencjach,

 5. dekretowania, tzn. oceny dokumentów księgowych w świetle przepisów podatkowych i podejmowanie decyzji o sposobie ich zakwalifikowania wraz ze sposobem uwidocznienia w księgach, sprawozdaniach i ewidencjach,

 6. ustalania wysokości zaliczek na podatek dochodowy oraz wypełniania w imieniu Pracodawcy deklaracji na ten podatek,

 7. badanie otrzymanych od Pracodawcy dokumentów pod względem formalnym i informowania go o zauważonych brakach lub wadliwości przedstawionych dokumentów niezwłocznie po stwierdzeniu uchybień,

 8. opracowywania analiz sprawozdawczości,

 9. czuwania nad gospodarką kasową a w szczególności w zakresie przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 10. dokonywania kontroli wszystkich finansowych operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań, a w szczególności:

 • prawidłowości wydawania środków pieniężnych, przelewów,

 • obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych,

 • prowadzenia ewidencji środków trwałych.

 1. Reprezentowanie Pracodawcy przed organami podatkowymi, w szczególności w sprawach związanych z bieżącym rozliczeniem należności podatkowych, a także do składania wyjaśnień, podpisywania deklaracji i oświadczeń oraz do wglądu w akta wymiarowe, kontrolne itp.

 2. Przygotowywanie danych i raportów wymaganych przy kredytach bankowych

 3. Prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia majątku

 4. Zarządzanie zespołem oraz organizowanie pracy podległych pracowników

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość), 3 lata stażu pracy lub średnie i 5 lat stażu pracy na stanowisku głównego księgowego oraz świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów (preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość) oraz praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości i finansów

 • minimum 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

 • biegła znajomość aktualnych przepisów i zagadnień z zakresu rachunkowości i podatków

 • znajomość i doświadczenie w obsłudze programów finansowo księgowych oraz pakietu MS Office (w szczególności Excel)

 • umiejętność zarządzania zespołem i organizowania pracy

 • umiejętność prowadzenia otwartej i skutecznej komunikacji wewnątrz zespołu i w kontaktach zewnętrznych

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność, dokładność

 • rzetelność i profesjonalizm w działaniu, odpowiedzialność,

 • zdolność podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki,

 • umiejętność interpretacji przepisów,

 • dobra znajomość przepisów prawa z zakresu rachunkowości i finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań prawnych z zakresu samorządu terytorialnego i administracji publicznej,

 • bardzo dobra znajomość pakietów biurowych MS OFFICE, OPEN OFFICE,

 • umiejętność pracy w systemach informatycznych, bankowych,

 • znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

 • nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,

 • wysoka motywacja do pracy i zaangażowanie w powierzone zadania.

 
Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i CV,

 • kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1)

Dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składanych kserokopii, odpisów, itp. uwierzytelnione przez kandydata poprzez złożenie podpisu na dokumencie.

Dokumenty aplikacyjne powinny być ponumerowane i uwidocznione w wykazie złożonych dokumentów z podaniem numeru strony. 

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Postominie, Postomino 94, 76-113 Postomino, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego” w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2022 r. do godziny 15:00 z dopiskiem „rekrutacja" wraz z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GPK Postomino Sp. z o.o., Postomino 94, 76-113 Postomino, dobrowolnie przekazanych w celu aktualnej i przyszłej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).”

 

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami, celem zaproszenia na rozmowę.

Kwestionariusz osobowy

Klauzula rodo

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 29-08-2022 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ania Kasica 29-08-2022
Ostatnia aktualizacja: 29-08-2022 14:39