Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Postomino
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego w ilości 100 000 litrów oraz oleju opałowego w ilości 7000 litrów.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Postomino: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO W ILOŚCI 100 000 LITRÓW ORAZ OLEJU OPAŁOWEGO W ILOŚCI 7000 LITRÓW.
Numer ogłoszenia: 344554 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. , Postomino 94, 76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 8109252, faks 59 8109252.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO W ILOŚCI 100 000 LITRÓW ORAZ OLEJU OPAŁOWEGO W ILOŚCI 7000 LITRÓW..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna oleju napędowego w ilości do 100 000 l oraz oleju opałowego do pieca c.o. w ilości 7000 l. Nieodłącznym elementem złożenia oferty jest posiadanie i dostarczenie Zamawiającemu na czas trwania umowy przenośnego urządzenia dozującego o pojemności 5000 l wyposażonego w dystrybutor umożliwiający tankowanie. Szczegółowe terminy oraz ilości zamawianego oleju napędowego i opałowego Zamawiający będzie zgłaszał Dostawcy telefonicznie. Dostawca zobowiązany jest uprzedzić telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii towaru. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliw w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00.Wykonawca powinien dostarczać olej napędowy i olej opałowy, zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów regulujących sposób transportowania paliw. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i jest zobowiązany do przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonego przez producenta paliwa lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku polskim. Świadectwo winno być powiązane z dowodem dostawy lub wydania, poprzez umieszczenie na nim numeru i daty dostawy lub wydania. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy i zagwarantować realizację jednorazowej dostawy w ilości od 3000 do 5000 litrów na telefoniczne zgłoszenie takiej potrzeby przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy odbywały się w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30. Przyjmowanie oleju przez Zamawiającego: Zamawiający dokonuje sprawdzenia czy przepływomierz zamontowany na cysternie Wykonawcy posiada aktualną legalizację potwierdzoną przez Urząd Miar. Potwierdzenie ilości dostarczonego oleju odbywa się na podstawie wskazania przepływomierza zamontowanego na cysternie. Zamawiający ma prawo kontroli ilości dostarczanego oleju oraz jego jakości, przy czym kontrola ilościowa oraz pobranie próbek oleju winno odbywać się w obecności osoby, która olej przywiozła do Zamawiającego. Osoba ta obowiązana jest potwierdzić swym podpisem lub odciskiem pieczęci na banderoli nałożonej na pojemnik z próbką oleju, że pobrana ona została z dostawy podlegającej badaniu. Dalsze czynności mające potwierdzić jakość oleju wykonuje samodzielnie Zamawiający. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że jakość dostarczonego oleju jest niższa niż wynika to z umowy i dołączonej do badanej dostawy atestu powoduje, że Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia Zamawiającemu wszelkich poniesionych z tego tytułu szkód, w tym także w postaci utraconych korzyści. W sytuacji opisanej powyżej Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: dostarczenia nieodpłatnie identycznego, co do ilości i rodzaju jak kwestionowany olej, o prawidłowych parametrach; odebrania na swój koszt całego zakwestionowanego oleju; ewentualnego oczyszczenia zbiornika (lub zbiorników), do którego zlany był zakwestionowany olej. Zamawiającemu przysługuje: niezależnie od uprawnień określonych powyżej; prawo do kary umownej w wysokości 20% wartości zakwestionowanego oleju. Wybór szczegółowego trybu postępowania w przypadku zakwestionowania jakości paliwa/oleju należy do Zamawiającego..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2013.907 z późn. zm) o udzielenie zamówienia na dostawę sukcesywną oleju napędowego w ilości do 100 000 l i oleju opałowego w ilości 7 000 l, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. posiadać koncesję na obrót hurtowy paliwami płynnymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne ( Dz. U. z 1997r. Nr. 54, poz 348 z późn. zm ) 1.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 2. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu, a wymaganych przez zamawiającego w punkcie VI niniejszej SIWZ lub innych dokumentów zamiennych przewidzianych Ustawą Pzp. 4. Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez wykonawców wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia, tzn. każdy z wykonawców musi spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy. 5. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24.Ustawy Pzp 6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2013.907 z późn. zm) o udzielenie zamówienia na dostawę sukcesywną oleju napędowego w ilości do 100 000 l i oleju opałowego w ilości 7 000 l, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. posiadać koncesję na obrót hurtowy paliwami płynnymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne ( Dz. U. z 1997r. Nr. 54, poz 348 z późn. zm ) 1.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 2. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu, a wymaganych przez zamawiającego w punkcie VI niniejszej SIWZ lub innych dokumentów zamiennych przewidzianych Ustawą Pzp. 4. Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez wykonawców wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia, tzn. każdy z wykonawców musi spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy. 5. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24.Ustawy Pzp 6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2013.907 z późn. zm) o udzielenie zamówienia na dostawę sukcesywną oleju napędowego w ilości do 100 000 l i oleju opałowego w ilości 7 000 l, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. posiadać koncesję na obrót hurtowy paliwami płynnymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne ( Dz. U. z 1997r. Nr. 54, poz 348 z późn. zm ) 1.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 2. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu, a wymaganych przez zamawiającego w punkcie VI niniejszej SIWZ lub innych dokumentów zamiennych przewidzianych Ustawą Pzp. 4. Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez wykonawców wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia, tzn. każdy z wykonawców musi spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy. 5. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24.Ustawy Pzp 6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2013.907 z późn. zm) o udzielenie zamówienia na dostawę sukcesywną oleju napędowego w ilości do 100 000 l i oleju opałowego w ilości 7 000 l, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. posiadać koncesję na obrót hurtowy paliwami płynnymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne ( Dz. U. z 1997r. Nr. 54, poz 348 z późn. zm ) 1.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 2. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu, a wymaganych przez zamawiającego w punkcie VI niniejszej SIWZ lub innych dokumentów zamiennych przewidzianych Ustawą Pzp. 4. Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez wykonawców wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia, tzn. każdy z wykonawców musi spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy. 5. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24.Ustawy Pzp 6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2013.907 z późn. zm) o udzielenie zamówienia na dostawę sukcesywną oleju napędowego w ilości do 100 000 l i oleju opałowego w ilości 7 000 l, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. posiadać koncesję na obrót hurtowy paliwami płynnymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne ( Dz. U. z 1997r. Nr. 54, poz 348 z późn. zm ) 1.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 2. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu, a wymaganych przez zamawiającego w punkcie VI niniejszej SIWZ lub innych dokumentów zamiennych przewidzianych Ustawą Pzp. 4. Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez wykonawców wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia, tzn. każdy z wykonawców musi spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy. 5. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24.Ustawy Pzp 6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 1.1 oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust. 1 ustaw- Pzp o treści zgodnej z zał. nr 2 do SIWZ, 1.2 koncesja na obrót hurtowy paliwami płynnymi wydana na podstawie ustawy a dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne ( Dz. U. z 1997r. Nr. 54, poz 348 z późn. zm ), Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę, której dokument dotyczy. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 2.2. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonego przez producenta paliwa lub atestu akredytowanego laboratorium w języku polskim.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin realizacji - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gpk.postomino.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.gpk.postomino.pl Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.., Postomino 94, 76-113 Postomino, tel/fax 059 810 82 52.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Postomino 94, 76-113 Postomino.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 
 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.12.2015.12.41.43_index.php.htm 2015-12-17 12:41:43 28,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.12.2015.12.41.43_SWIZ-Paliwo_-_przetarg_-_2015_r.odt Po terminie otwarcia ofert 2015-12-17 12:41:43 54,9KB 1 raz
Wynik postępowania
1 01.01.2016.13.24.35_Zawiadomienie_o_wyniku.odt 2016-01-01 13:24:35 15,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 17-12-2015 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Judyta Wielgat 16-12-2015
Ostatnia aktualizacja: 01-01-2016 13:24