Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Postomino
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Tyń-Pieszcz, gm. Postomino.

 

Postomino: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Tyń-Pieszcz, gm. Postomino
Numer ogłoszenia: 264314 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. , Postomino 94, 76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 8109252, faks 59 8109252.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpk.postomino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot gospodarczy sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Tyń-Pieszcz, gm. Postomino.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Tyń-Pieszcz w obrębie ewidencyjnym Tyń (dz. nr 110, 111, 117, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 116/7, 116/8, 116/9) i Pieszcz (dz. nr 113, 115, 84). 2. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie sieci wodociągowej przesyłowej i obejmuje wykonanie: 1) prac geodezyjnych - wytyczenie trasy, 2) sieci wodociągowej z PE, HDPE-100 SDR17 PN 10 ø 160 o długości 2 046 mb; 2 przyłączy z rur PE, HDPE-100 SDR17 PN 10 ø 50, o łącznej długości 41,00 mb; 3) montażu zasuw w miejscach połączeń z siecią istniejącą, i na przyłączach, 4) wykonaniu 4 przewiertów sterowanych pod drogą, 5) próby szczelności, płukanie i dezynfekcji, 6) robót odtworzeniowych nawierzchni. 3. W połączeniach z istniejącą siecią wodociągową, z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne oraz możliwość kolizji z istniejącymi sieciami które mogą nie być naniesione na mapie - roboty ziemne należy wykonać ręcznie, ze szczególną ostrożnością. 4. UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia pierwotnego stanu nawierzchni dróg. Zamawiający w toku realizacji zamówienia będzie sporządzał dokumentację fotograficzną i egzekwował przywrócenie pierwotnego stanu dróg. Odtworzenia nawierzchni drogowej należy wykonać w takiej samej technologii, jak nawierzchnia istniejących dróg, utrzymując pierwotną strukturę nawierzchni z podbudową. 5. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót został zawarty w: a) projekcie budowlanym, b) Opisie technicznym robót, c) przedmiarze robót stanowiącym element pomocnicze przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego. 6. Do rozliczenia projektu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys różnicowy. 7. Budowa sieci wodociągowej realizowana jest w ramach zadań własnych GPK Sp. z o.o. Postomino przy wykorzystaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z pomocy udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Tyń-Pieszcz w obrębie ewidencyjnym Tyń (dz. nr 110, 111, 117, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 116/7, 116/8, 116/9) i Pieszcz (dz. nr 113, 115, 84).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 1) 16 000,00 zł, słownie: szesnaście tysięcy złotych. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 81 9315 0004 0021 5084 2000 0010. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 5. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu - w osobnej koszulce należy wnieść wraz z ofertą - nie łączyć go na trwale z ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2) DYSPONOWANIA OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji sanitarnej, 4) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania: a) co najmniej dwie roboty budowlane (tj. odrębne umowy lub zlecenia), polegające na budowie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej z przyłączami o długości co najmniej 1,5 km każda; długość 1,5 km sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej nie obejmuje długości przyłączy; oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone a) przez roboty, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie, Zamawiający rozumie: A. co najmniej dwie roboty budowlane (tj. odrębne umowy lub zlecenia), polegające na budowie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej z przyłączami o długości co najmniej 1,5 km każda; długość 1,5 km sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej nie obejmuje długości przyłączy; b) Dowodami, o których mowa w 2) są: - poświadczenie, - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, c) Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych robót budowlanych, określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817), np. referencje, protokoły odbioru. d) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót, zostały wykonane wcześniej, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów wskazanych w pkt 2), e) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 b SIWZ budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą specyfikacją warunkach. Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia realizowanego zadania oraz programu zapewnienia jakości. 2. Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnych z kryteriami technicznymi określonymi w PN i aprobatach technicznych. 3. Po zakończeniu budowy należy przedstawić: świadectwa jakości materiałów, atesty, certyfikaty lub równoważne na materiały budowlane wraz z ich wykazem, oświadczenie geodety uwzględniające parametry ilościowe zinwentaryzowanych (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza) robót wodociągowych, protokoły z prób szczelności, badań jakości wody.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2) DYSPONOWANIA OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji sanitarnej,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - termin gwarancji - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) w przypadku przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, b) spowodowana warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów, c) spowodowana udzieleniem zamówień zamiennych lub dodatkowych, d) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej/technicznej będącej załącznikiem do SIWZ, e) spowodowana nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności w przypadku: - odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków geologicznych, - odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, - istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych f) w przypadku zmian sposobu spełnienia świadczenia opisanych w punkcie 2, g) w innych uzasadnionych przypadkach; 2) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia: a) zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność zrealizowania przedmiotu zmówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w SIWZ w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia; b) konieczność usunięcia wad i braków lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej/technicznej będącej załącznikiem do SIWZ, c) spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji warunkami terenowymi, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 3) Zlecenie realizacji robót zamiennych lub dodatkowych, 4) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana w szczególności: a) zmianami przepisów prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do przedmiotu umowy, b) wprowadzeniem zmian sposobu świadczenia opisanych w pkt 2. c) wyłączeniem spod ryczałtu robót zamiennych i rozliczenia ich kosztorysem powykonawczym lub różnicowym, 5) Zamawiający przewiduje możliwość wyłączenia spod ryczałtu robót zamiennych i rozliczenia ich kosztorysem powykonawczym lub różnicowym, 6) Zamawiający przewiduje zmniejszenie wynagrodzenia o wartość robót niewykonanych, a ujętych w oferowanej cenie na podstawie kosztorysu powykonawczego lub różnicowego w oparciu o dokonane obmiary faktycznie wykonanych ilości robót Zamawiający przewiduje zmniejszenie wynagrodzenia z tytułu wad w przedmiocie umowy uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy. 7) Zamawiający przewiduje obniżenie wynagrodzenia z tytułu nieuregulowania przez Wykonawcę kosztów zużycia wody i energii, 8) Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zakresie wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gpk.postomino.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Postomino Adres Zamawiającego: Postomino 94 76-113 Postomino Tel.: 059 810-92-52 Fax: 059 810-92-52 www.gpk.postomino.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Postomino Adres Zamawiającego: Postomino 94 76-113 Postomino Tel.: 059 810-92-52 Fax: 059 810-92-52 www.gpk.postomino.pl.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 08.10.2015.22.05.23_264314-2015ogA_osz_bzp.htm 2015-10-08 22:05:23 23,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 08.10.2015.22.05.23_SIWZ_wodociA_gTYA_-PIESZCZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-10-08 22:05:23 110,9KB 8 razy
2 proj._bud..pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-08 22:05:42 2,2MB 3 razy
3 przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-08 22:05:42 531,4KB 4 razy
4 sharp2300@postomino.pl_20151007_102755.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-08 22:05:42 6,7MB 4 razy
5 sharp2300@postomino.pl_20151007_103303.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-08 22:05:42 5,2MB 4 razy
6 siwz_wersjapdf.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-08 22:05:42 7,8MB 11 razy
7 sharp2300@postomino.pl_20151007_103108.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-08 22:06:02 5,5MB 3 razy
8 poprawiona_1_strona_-_zalacznika_nr_1_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-15 12:02:59 25,5KB 4 razy
9 sprostow_do_daty_otw._w_siwz.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-10-15 12:03:58 14,1KB 3 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 08-10-2015 22:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 08-10-2015
Ostatnia aktualizacja: 15-10-2015 12:03