Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Postomino
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W POSTOMINIE WRAZ Z DOPOSAŻENIEM ? ETAP III

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W POSTOMINIE WRAZ
Z DOPOSAŻENIEM – ETAP III
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321312432
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 94
1.5.2.) Miejscowość: Postomino
1.5.3.) Kod pocztowy: 76-113
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński
1.5.7.) Numer telefonu: 59 810 92 52
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gpk@gpk.postomino.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpk.postomino.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 3 - gospodarka wodna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Gospodarka wodno-ściekowa
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W POSTOMINIE
WRAZ Z DOPOSAŻENIEM – ETAP III
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73d39a58-1c9b-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie
2.2Gospodarka odpadami komunalnymi, Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z
hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego
źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-73d39a58-1c9b-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za
pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się, w szczególności, przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań
i udzielanie odpowiedzi.
2. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności, uniemożliwiających komunikację wykonawcy z zamawiającym za pośrednictwem
Platformy www.ezamowienia.gov.pl, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej zamawiającego (nie
dotyczy składania ofert).
3. W przypadku niepotwierdzenia faktu otrzymania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej zamawiający uzna, iż
korespondencja dotarła czytelna do wykonawcy w dniu i godzinie jej nadania (zgodnie z raportem poczty elektronicznej).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat
zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum
Pomocy”.
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
7. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego (tel. 327-788-999) lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem” lub infolinii Platformy e-Zamówienia (tel. 224-587-799).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych (AD) jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Postominie, z siedzibą: 76-113 Postomino, Postomino 94, tel: 59 810-92-52 (zwanym dalej GPK lub AD);
2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w GPK: Roman Borowski, e-mail: roan@pro.onet.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz, o
ile Pani/Pana oferta zostanie wybrana, również realizacji umowy na określone w zamówieniu zadanie. Podstawą prawną
przetwarzanie są: Ustawa z 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1710) oraz art. 6 ust 1 lit. b, c
Rozporządzenia;
4. odbiorcy danych – dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom poza tymi, które dopuszczane są z mocy prawa, jak
również tym podmiotom, z którymi Administrator podpisał umowy przetwarzania, np. obsługa prawna albo informatyczna. Dane nie
będą udostępniania do państw trzecich;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wywiązywania się Administratora z ciążącego na nim
obowiązku prawnego, w tym przypadku przez okres 5 lat od zakończenia realizacji umowy. W przypadku nie zawarcia umowy
Pani/Pana dane będą usunięte po okresie 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony do AD;
7. kategorie danych oraz dane gromadzone przez Administratora: imię i nazwisko/ nazwa firmy, adres zamieszkania, adres do
korespondencji/ adres prowadzenia działalności, numer telefonu, NIP, numer konta oraz dane wymagane w SIWZ dla konkretnego
zadania.
8. ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii danych oraz uzyskania informacji o miejscu udostępnienia danych, o ile taka okoliczność
zaistnieje;
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2,
00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy bądź umów. Uprawnienie wycofania przez
Panią/Pana zgody jest możliwe, jednak jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;
11. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679) ;
2. przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
3. sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679;
12. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a podejmowane decyzje nie będą oparte o profilowanie.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych (AD) jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Postominie, z siedzibą: 76-113 Postomino, Postomino 94, tel: 59 810-92-52 (zwanym dalej GPK lub AD);
2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w GPK: Roman Borowski, e-mail: roan@pro.onet.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz, o
ile Pani/Pana oferta zostanie wybrana, również realizacji umowy na określone w zamówieniu zadanie. Podstawą prawną
przetwarzanie są: Ustawa z 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1710) oraz art. 6 ust 1 lit. b, c
Rozporządzenia;
4. odbiorcy danych – dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom poza tymi, które dopuszczane są z mocy prawa, jak
również tym podmiotom, z którymi Administrator podpisał umowy przetwarzania, np. obsługa prawna albo informatyczna. Dane nie
będą udostępniania do państw trzecich;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wywiązywania się Administratora z ciążącego na nim
obowiązku prawnego, w tym przypadku przez okres 5 lat od zakończenia realizacji umowy. W przypadku nie zawarcia umowy
Pani/Pana dane będą usunięte po okresie 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony do AD;
7. kategorie danych oraz dane gromadzone przez Administratora: imię i nazwisko/ nazwa firmy, adres zamieszkania, adres do
korespondencji/ adres prowadzenia działalności, numer telefonu, NIP, numer konta oraz dane wymagane w SIWZ dla konkretnego
zadania.
8. ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii danych oraz uzyskania informacji o miejscu udostępnienia danych, o ile taka okoliczność
zaistnieje;
9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2,
00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy bądź umów. Uprawnienie wycofania przez
Panią/Pana zgody jest możliwe, jednak jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;
11. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679) ;
2. przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
3. sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679;
12. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a podejmowane decyzje nie będą oparte o profilowanie.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: remont nawierzchni placu Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych z kostki betonowej oraz wykonania infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in. odprowadzenie wód z
terenu, regulacja wysokości istniejącej ramy wjazdowej oraz ogrodzenia do nowo powstałej wysokości nawierzchni. Remont
nawierzchni w szczególności obejmuje dostosowanie istniejącej nawierzchni do wysokości podestów bram wjazdowych w
nowo powstałych halach magazynowych. Postawienie przy istniejącej wadze kontenera biurowo – socjalnego wraz z
wyposażeniem. Wybudowanie boksów na odpady budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamówienia
jest również zakup belownicy, zakup wózka ręcznego paletowego do przewożenia odpadów do miejsca magazynowania,
zakup prasokontenera oraz zakup wielofunkcyjnego nośnika wraz z osprzętem, służącego do zagęszczania odpadów w
kontenerze, załadunku przy odbiorze odpadów wielkogabarytowych oraz wpłynie na utrzymanie czystości i porządku na
placu.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również oznakowanie terenu budowy wolnostojącą tablicą informacyjną o
projekcie, w ramach którego przedmiot umowy jest realizowany (tablica informacyjna
o wymiarach 80 cm x 120 cm, w ilości 1 szt. zawierającą informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 9 do
Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
34144430-1 - Pojazdy do zamiatania dróg
34144710-8 - Ładowarki jezdne
39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
42415110-2 - Wózki widłowe
42420000-6 - Łopatki, szufle, łyżki i chwytaki do dźwigów lub koparek
42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
42996200-6 - Prasy do odpadów
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a. cena - waga 60%;
b. okres gwarancji na wykonanie robót budowlanych - waga 40%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 129 ze zm.)
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają
środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00zł;
2) zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2
roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego o wartości co najmniej
500 000,00zł brutto każda - zamawiający zastrzega, że nie jest dopuszczalna łączna ocena spełnienia tego warunku, tzn. że
co najmniej 2 ww. roboty budowlane musi wykonać jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca,
b) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako Kierownik
budowy, posiadającą co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w
pełnieniu funkcji Kierownika budowy/ robót w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą uprawnienia budowlane*
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji
kierownika budowy w związku
z realizacją przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazywania przez wykonawcę wymaganego doświadczenia zawodowego ww. osoby
poprzez sumowanie doświadczenia z kilku wykonanych zamówień przez tą osobę w tym samym okresie.
*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 334 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ;
2)Oświadczenie wykonawcy, składane na żądanie zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z
udziału w postępowaniu - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczącej
zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji (§ 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju,
Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415)).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - składane wraz z ofertą:
1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ;
2. Podmiotowe środki dowodowe, składane na żądanie zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie
z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (§ 9 ust.
3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415);
2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień (z podaniem daty i pełnej nazwy oraz podstawy prawnej ich wydania),
doświadczenia (wykonane zamówienie, pełniona funkcja i okres pełnienia powierzonej funkcji (od m-c/rok - do m-c/rok)) oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność (wzór
oświadczenia zawarty we wzorze formularza oferty).
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy
wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
6. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, na etapie składania ofert:
1) wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 określeniem:
a) oferowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia,
b) oferowanej długości okresu gwarancji;
1) dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt 1, 2 i 4;
2) dowód wniesienia wadium, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu;
3) wypełniony formularz asortymentowy stanowiący załącznik nr 7 z określeniem:
a) marki oferowanego urządzenia kołowego,
b) modelu oferowanego urządzenia kołowego,
c) wymaganych parametrów (poprzez wpisanie odpowiedniej wartości liczbowej lub zaznaczenie właściwej odpowiedzi).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa
w pkt 1, składa każdy z wykonawców (dotyczy także wspólników spółki cywilnej). Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp).
2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia (dotyczy także wspólników spółki cywilnej) mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,
którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
(prace) roboty budowlane, dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 3 i 4 ustawy Pzp).
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt 1, także odpowiednie oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp).
4. Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu pełnomocnictwa, które należy złożyć
w oryginale, w takiej samej formie, jak składana oferta, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z
oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego złożonego przez notariusza lub poprzez opatrzenie
elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonej uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą.
5. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego (poprzez odniesienie do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt
2 oraz ust. 3 ustawy Pzp) jest obowiązany udowodnić w składanej ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu
spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 23 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, z oznaczeniem przedmiotowego postępowania.
3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp,
wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
Bank BS Ustka Oddział Postomino nr konta: 81 9315 0004 0021 5084 2000 0010
6. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania wykonawcy ofertą, przy czym pierwszym dniem terminu
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
7. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania
i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
8. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia;
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa
w pkt 1, składa każdy z wykonawców (dotyczy także wspólników spółki cywilnej). Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp).
2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia (dotyczy także wspólników spółki cywilnej) mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,
którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
(prace) roboty budowlane, dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 3 i 4 ustawy Pzp).
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt 1, także odpowiednie oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych poniżej okoliczności:
1) spowodowanych warunkami zewnętrznymi, w szczególności:
a. klęskami żywiołowymi, w tym w szczególności epidemią wirusa Sars-Cov-2, warunkami atmosferycznymi odbiegającymi
od naturalnych (np. ponadprzeciętne opady deszczu lub śniegu, długotrwała susza, zjawiska nietypowe dla danej strefy
klimatycznej);
2) spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi;
3) będących następstwem zdarzeń leżących po stronie Zamawiającego, takich jak w szczególności:
a. wstrzymaniem robót przez Zamawiającego,
b. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
4) będących następstwem działania organów administracji, w szczególności takich jak np.:
a. odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w
dokumentacji projektowej,
b. wstrzymaniem robót budowlanych przez organy nadzoru;
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-07-24 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie
postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składnia oferty
umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola „przeciągnij i upuść” służące do dodawania
plików.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-07-24 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 07.07.2023.11.00.12_Og_Ooszenie_o_zamaiwieniu.pdf 2023-07-07 11:00:12 173,7KB
Specyfikacja warunków zamówienia
1 07.07.2023.11.00.12_Specyfikacja_Warunkaiw_Zamaiwienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2023-07-07 11:00:12 176,2KB 12 razy
Wyjaśnienia i zmiany SWZ
1 07.07.2023.11.00.12_Za_O__czniki_do_SWZ_1-10.zip Po terminie otwarcia ofert 2023-07-07 11:00:12 1,9MB
2 07.07.2023.11.00.28_Za_O__cznik_nr_11_-_Program_Funkcjonalno_-_U__ytkowy_wraz_z_za_O__cznikami.zip Po terminie otwarcia ofert 2023-07-07 11:00:28 5,3MB
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
1 24.07.2023.10.12.16_Informacja_o_kwocie.pdf 2023-07-24 10:12:16 49,2KB
Wynik postępowania
1 14.08.2023.12.25.05_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2023-08-14 12:25:05 327,3KB
Informacja z otwarcia ofert
1 24.07.2023.11.13.04_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2023-07-24 11:13:04 70,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 07-07-2023 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Nadraus 07-07-2023
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Nadraus 14-08-2023 12:25