Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Postomino
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Postominie

 


Ogłoszenie nr 588161-N-2017 z dnia 2017-09-14 r.

 

 

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.: budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Postominie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu POIS.02.02.00-00-0002/0016 pn. Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 32131243200000, ul. Postomino  94 , 76113   Postomino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 598 109 252, e-mail amgisp@postomino.pl, faks 598 109 252.
Adres strony internetowej (URL): www.gpk.postomino.pl, bip-gpk postomino, e-mail: wik@gpk.postomino.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
podmiot gospodarczy Sp. z o.o.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gpk.postomino.pl, bip-gpk postomino, e-mail: wik@gpk.postomino.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gpk.postomino.pl, bip-gpk postomino, e-mail: wik@gpk.postomino.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę wraz z załacznikami należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Adres:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., Postomino 94, 76-113 Postomino.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Postominie.
Numer referencyjny: 8/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności, wykonanie prac ziemnych, utwardzenie terenu, dz. nr 59 i 60 obręb ewidencyjny Postomino, wykonanie infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in. odprowadzenia wód z terenu, odprowadzenie wód opadowych i drenażowych, budowę 6 szt. stanowisk dla kontenerów PSZOK ? ściana oporowa i utwardzenie nawierzchni wraz z budową ogrodzenia, zakup wagi samochodowej i budowa płyty pod wagę. 2a. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje dostawy 6 kontenerów stalowych na odpady, HK30, o których mowa w opisie technicznym projektu budowlanego. 2b. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również oznakowanie terenu budowy, wolnostojącą tablicą informacyjną o projekcie, w ramach którego przedmiot umowy jest realizowany (tablica informacyjna o wymiarach 80 cm x 120 cm, w ilości 1 szt. zawierającą informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej ?SIWZ?). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w projekcie umowy. Dokumenty te stanowią załączniki do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45112700-2
45222000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-29

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29.12.2017 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace budowlane, bez względu na branże, w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia. 8. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli wypełniania przez wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 6, określa § 6 wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ. Dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
Informacje dodatkowe 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3. Jeżeli wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (np.: dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia), to zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu, wraz z ofertą, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które należy przedstawić w formie oryginału (lub jego kopii poświadczonej notarialnie), z własnoręcznym podpisem na oświadczeniu złożonym przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu tego podmiotu trzeciego.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800.000,00 zł;
Informacje dodatkowe XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej ?zabezpieczeniem?. 1. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank BS Ustka oddział Postomino, nr konta: 81 9315 0004 0021 5084 2000 0010. 4. Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, określonej w art. 148 ust. 1 pkt 2-5 ustawy, zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu zabezpieczenia, oraz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi być dostarczony zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty zamawiającemu, na każde jego żądanie pełnej kwoty zabezpieczenia, a także musi obejmować cały okres wykonywania zamówienia wraz z zabezpieczeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1 obiekt budowlany o wartości co najmniej 1.000.000,00zł brutto, b) dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 2. Przeliczanie walut obcych na złote polskie przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 5. Zamawiający wymaga od wykonawcy dokonania wizji w terenie. Wykonawca składa oświadczenie na piśmie o wykonaniu wizji w terenie. Wizja w terenie musi być dokonana w obecności pracownika Spółki, osoby wyznaczonej przez zamawiającego. Termin odbycia wizji w terenie nie później niż dwa dni przed złożeniem oferty. Oświadczenie o odbyciu wizji musi być potwierdzone przez osobę wyznaczoną do obecności podczas wizji w terenie. 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - tabela zał. SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2. Oświadczenia lub dokumenty, składane na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (np.: dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia), to zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu, wraz z ofertą, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które należy przedstawić w formie oryginału (lub jego kopii poświadczonej notarialnie), z własnoręcznym podpisem na oświadczeniu złożonym przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu tego podmiotu trzeciego. 4. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zawierającej informacje podawane podczas otwarcia ofert oraz kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.1. Obowiązku, o którym mowa w pkt 6 nie stosuje się w przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 6.2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (zawarte we wzorze formularza oferty), z zastrzeżeniem, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku przedmiotowego postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800.000,00 zł; 2) zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1 obiekt budowlany o wartości co najmniej 1.000.000,00zł brutto, b) dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 2. Przeliczanie walut obcych na złote polskie przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania. Va. Szczególne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania: Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający dodatkowo wykluczy wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
VIII. Wymagania dotyczące wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 30 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, z oznaczeniem przedmiotowego postępowania. 3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 4. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank BS Ustka oddział Postomino, nr konta: 81 9315 0004 0021 5084 2000 0010. 5. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 70,00
okres gwarancji 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
XVI. Zmiany umowy: Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w przypadku: 1) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności prac zamiennych; 2) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w przypadku konieczności zmiany projektu budowlanego, część prac nie może zostać zrealizowana lub będzie zastąpiona innymi; 3) gdy zachodzi konieczność zastąpienia przyjętych materiałów innymi, pod warunkiem że spełniają wymagania określone w SIWZ (wraz z załącznikami), a zmiana wynika w szczególności: a) ze zmiany producenta, b) producent zakończył produkcję tych materiałów lub zostały one wycofane z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, c) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych; 4) zmian umowy związanych ze zmianą stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanego przedmiotu umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu jego wykonania przez wykonawcę; 5) zmian osób wskazanych w ofercie wykonawcy, zdolnych do wykonania przedmiotu umowy, na inne osoby legitymujące się co najmniej uprawnieniami i doświadczeniem wymaganymi do wykazania spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu; 6) zmian terminu wykonania zamówienia, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, wykazanych przez wykonawcę, w szczególności w przypadku: a) niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przyjętą technologią, mających bezpośredni wpływ na termin jego wykonania - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas tych niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz o czas niezbędny do usunięcia ich skutków, b) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest zamawiający - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac, c) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, co uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów, d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych, e) konieczności zmiany projektu budowlanego - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny na zmianę projektu i ewentualne uzyskanie zezwoleń na wykonanie robót po zmianie, f) w przypadku niezawinionego przez wykonawcę wstrzymania robót przez inspektora nadzoru - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o udokumentowany czas wstrzymania robót w dzienniku budowy; 7) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia - wynagrodzenie ryczałtowe zostanie wówczas obniżone lub podwyższone, stosownie do zakresu niewykonanej części prac lub zwiększonego zakresu prac, o wartość niewykonanego zakresu prac lub o wartość zwiększonego zakresu prac. Wynagrodzenie zostanie obniżone lub podwyższone o kwotę stanowiącą iloczyn ceny oferty wykonawcy i współczynnika, będącego ilorazem wartości niewykonanego zakresu prac lub zwiększonego zakresu prac i wartości całego zakresu prac określonych w ustaleniu wartości zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Wykonawca w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego zobowiązany jest zgłosić się w celu zawarcia umowy. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli ich oferta zostanie wybrana, zamawiający żąda dostarczenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej ?zabezpieczeniem?. 1. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank BS Ustka oddział Postomino, nr konta: 81 9315 0004 0021 5084 2000 0010. 4. Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, określonej w art. 148 ust. 1 pkt 2-5 ustawy, zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu zabezpieczenia, oraz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi być dostarczony zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty zamawiającemu, na każde jego żądanie pełnej kwoty zabezpieczenia, a także musi obejmować cały okres wykonywania zamówienia wraz z zabezpieczeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. XVII. Pozostałe informacje: 1. W przypadku zamówień, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonywanie zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 2. Zamawiający udostępnia przedmiar robót w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jego błędy czy braki. 3. Załączony przedmiar robót, na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) nie stanowi części dokumentacji projektowej, w związku z czym nie stanowi podstawy do opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 14.09.2017.14.13.51_ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.htm 2017-09-14 14:13:51 109,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 14.09.2017.14.13.51_SIWZ_PSZOK_Postomino_3ogA_osz2017..doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-14 14:13:51 47KB 4 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 14.09.2017.14.14.09_przedmiar_odwodn.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-14 14:14:09 247,7KB
2 14.09.2017.14.14.51_Przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-14 14:14:51 1,0MB
3 14.09.2017.14.16.06_Przedmiar2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-14 14:16:06 2,1MB
4 14.09.2017.14.17.24_STWiOR_Drogowych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-14 14:17:24 143,8KB
5 14.09.2017.14.18.43_STWIOR_Kanalizacja_Deszczowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-14 14:18:43 104,6KB
6 14.09.2017.14.19.02_STWIOR_Stanowiska_PSZOK,_waga.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-14 14:19:02 157,2KB
7 14.09.2017.14.19.41_STWIOR_Stanowiska_PSZOK,_waga.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-14 14:19:41 157,2KB
8 14.09.2017.14.19.53_STWIORB_Ogrodzenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-14 14:19:53 101,8KB
9 14.09.2017.14.20.25_Projekt.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-09-14 14:20:25 1,4MB
Wynik postępowania
1 26.09.2017.14.23.53_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2017-09-26 14:23:53 217,5KB
2 19.10.2017.12.26.32_Zawiadomienie_o_uniewaA_nieniu_postA_powania.pdf 2017-10-19 12:26:32 143,5KB
Informacja z otwarcia ofert
1 25.09.2017.13.56.16_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-09-25 13:56:16 188,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 14-09-2017 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2017
Ostatnia aktualizacja: 19-10-2017 12:26