Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Postomino
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zakup i dostawa jednej maszyny - pojazdu do sprzątania plaży - pokazowej używanej w minimalnym stopniu, nierejestrowanej w Unii Europejskiej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Postomino: Zakup i dostawa jednej maszyny - pojazdu do sprzątania plaży - pokazowej używanej w minimalnym stopniu, nierejestrowanej w Unii Europejskiej
Numer ogłoszenia: 117928 - 2016; data zamieszczenia: 11.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. , Postomino 94, 76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 8109252, faks 59 8109252.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot gospodarczy sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa jednej maszyny - pojazdu do sprzątania plaży - pokazowej używanej w minimalnym stopniu, nierejestrowanej w Unii Europejskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa jednej maszyny - pojazdu do sprzątania plaży - pokazowej używanej w minimalnym stopniu, nierejestrowanej w Unii Europejskiej 2. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy 3. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego 4. Serwis: w obrębie 100 km od siedziby Zamawiającego. 5. Gwarancja: minimum 24 miesiące. Gwarancja rozpoczyna się od dnia protokólarnego odbioru przedmiotu zamówienia. 6. Szkolenie: zapewnienie bezpłatnego szkolenia pracowników obsługujących maszynę, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 7. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 42995200-9 - maszyny do sprzątania plaży. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące jego realizacji : 1. maszyna wyprodukowana w UE lub z certyfikatem dopuszczającym do użytkowania na terenie UE, 2. maszyna ciągniona jednoosiowa podłączana pod ciągnik rolniczy, 3. rok produkcji: 2015 lub młodszy 4. maszyna z sieci autoryzowanego dealera, 5. maszyna podłączona do trzypunktowego systemu podnoszącego ciągnika, 6. konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali, ocynkowana, malowana 7. masa własna pojazdu - maszyny maksymalnie 2,5 t, 8. szerokość robocza nie mniejsza niż 2.500 mm 9. pojemność zbiornika na odpady min. 2.600 litrów, 10. ładowność zbiornika na odpady min. 1.100 kg, 11. głębokość czyszczenia regulowana do nie mniej niż 250 mm, 12. maksymalna wydajność oczyszczania minimum 30.000m2 / godzinę, 13. podbierak - pojedynczo wymienne sprężynowe stalowe zęby zgarniające ze stali o wysokiej wytrzymałości, 14. napęd podbieraka hydrauliczny, 15. przesiewacz - stal o wysokiej wytrzymałości, 16. napęd przesiewacza hydrauliczny, 17. zawór zwrotny zmieniający pracę sita przesiewacza, 18. 2 komplety sit przesiewowych: a) do oczyszczania bieżącego średnia średnica oczka średnica w przedziale 26 mm - 30 mm, b) do oczyszczania wstępnego duża średnica oczka średnica w przedziale 35 mm - 50 mm, 19. instalacja elektryczna 12 V, hamulcowa zgodna z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, 20. podwójna sygnalizacja ostrzegawcza świetlna koloru pomarańczowego, 21. końcówka wyrównująca - wykańczacz, hydraulicznie podnoszona, 22. końcówka wyrównująca szerokość co najmniej 2.500 mm, 23. niskociśnieniowe szerokie opony, o wymiarach min. 520 mm, 24. urządzenie napinające taśmę sita, 25. łożyska wałków sita oraz napinacza bezobsługowe, 26. hydrauliczne opróżnianie zbiornika na odpady, 27. wysokość podnoszenia zbiornika z odpadami nie niższa niż 2.600 mm, 28. awaryjne zabezpieczenia przed uszkodzeniem, 29. sterowanie maszyną z kabiny kierowcy ciągnika : a) głębokość czyszczenia, b) zbieraniem, c) opróżnianiem zbiornika, d) wykańczacza. Znaki towarowe występujące w opisie przedmiotu zamówienia stanowią jedynie przykłady pożądanego standardu i mogą być zastąpione innymi równoważnymi wyrobami producentów, nie gorszymi niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2015.2164) 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 3. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, składając oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale VI SIWZ. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o załączone do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • patrz załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • patrz załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • patrz załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  patrz załącznik nr 5 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje istotne zmiany do treści zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, na skutek zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gpk.postomino.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Postomino 94 76-113 Postomino.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Postomino 94 76-113 Postomino pokój nr 1 tut. przedsiębiorstwa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.05.2016.12.44.34_SIWZ_-_maszyna_do_czyszczenia_plaA_y.odt Po terminie otwarcia ofert 2016-05-13 12:44:34 50,3KB 13 razy
Wynik postępowania
1 25.05.2016.12.20.58_Zawiadomienie_o_wyniku_postA_powania_-_maszyna_do_czyszczenia_plaA_y.pdf 2016-05-25 12:20:58 193,9KB
Udzielenie zamówienia
1 09.06.2016.10.04.41_PrzesyA_anie_ogA_oszeA_.htm 2016-06-09 10:04:41 7,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 12-05-2016 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2016
Ostatnia aktualizacja: 09-06-2016 10:04