Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Postomino
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Marszewo

 


Ogłoszenie nr 576206-N-2017 z dnia 2017-08-23 r.

 

 

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Marszewo.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
?Gospodarka wodno-ściekowa? w ramach poddziałania ?Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 32131243200000, ul. Postomino  94 , 76113   Postomino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 598 109 252, e-mail amgisp@postomino.pl, faks 598 109 252.
Adres strony internetowej (URL): www.gpk.postomino.pl (bip - gpk postomino) - uwaga zmiana adresu e-mail: wik@gpk.postomino.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
podmiot gospodarczy Sp. z o.o.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gpk.postomino.pl (bip - gpk postomino)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gpk.postomino.pl (bip - gpk postomino)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę wraz z załacznikami należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Adres:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., Postomino 94, 76-113 Postomino.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Marszewo.
Numer referencyjny: ZP 7/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Marszewo. 3.2. Zadanie inwestycyjne polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno ? tłocznym, łączącej teren o zabudowie mieszkaniowej w miejscowości Marszewo z projektowaną wg odrębnego opracowania kanalizacją w miejscowości Górsko-Złakowo. Sieć kanalizacyjną w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać wyłącznie z odgałęzieniami sieci do granicy posesji prywatnych. Projektowana kanalizacja sanitarna przebiegać będzie w pasie drogowym dróg powiatowych, gminnych, jak również na terenach prywatnych. Projekt obejmuje swym zakresem budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur jednorodnych PVC-U ?200 mm, SN8 kN/m2, ścianka lita, budowę odgałęzień sieci do granic posesji prywatnych z rur PVC-U ?160 mm, SN8 kN/m2, ścianka lita, budowę sieci tłocznej z rur PE 3-warstwowych o średnicach ?160 mm, ?63 mm, PN16, SDR11. Przepompownie ścieków zostały zaprojektowane w obrębie Marszewo - przepompownia sieciowa PD (tłocznia ścieków) na działce nr ewid. 56 (Dn 1500 mm, h = 3,78 m z dociążeniem kręgami betonowymi Dn 2500 mm oraz korkiem betonowym zbrojonym), przepompownia sieciowa przejezdna PE na działce nr ewid. 236 (Dn 1500 mm, h = 3,02 m z dociążeniem kręgami betonowymi Dn 2000 mm oraz korkiem betonowym zbrojonym, wraz z komorą pomiarową Dn 1200 mm, h = 1,75 m). Przepompownia sieciowa PH na działce nr ewid. 4/1 (Dn 1500 mm, h=3,82 m z dociążeniem kręgami betonowymi Dn 2500 mm oraz korkiem betonowym zbrojonym, wraz z komorą pomiarową Dn 1200 mm h = 2,5 m). Projektowaną tłocznię i przepompownie należy podłączyć do złącza kablowego wykonanego przez Energa Operator S.A. w bezpośrednim sąsiedztwie przepompowni/tłoczni. Należy wykonać połączenia wodociągowe do celów eksploatacyjnych przepompowni ścieków. W ramach przedmiotowego zadania należy dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowy agregat prądotwórczy przewoźny o mocy min. 24 kW na podwoziu przyczepy samochodowej. Rurociągi tłoczne wyposażyć w kolumny napowietrzająco ? odpowietrzające i płucząco ? spustowe zgodnie z dok. projektową. 3.3. Miejsce wywozu nadmiaru gruntu/urobku Zamawiający wskaże w trakcie przekazania placu budowy w odległości 4-5 km od placu budowy. Po zakończeniu robót plac budowy przywrócić do stanu z przed budowy. Stan dróg gruntowych i szutrowych przekazać w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem robót. Tereny zielone wyhumusować i obsiać trawą. 3.4. Na podstawie decyzji nr 76/2013 z dnia 15.04.2013 r. Zarządu Powiatu, Wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym. Uszkodzoną nawierzchnię jezdni należy przywrócić do stanu z przed inwestycji wraz z wykonaniem wymiany gruntu, wykonaniem warstw konstrukcyjnych i odbudową nawierzchni z betonu asfaltowego. 3.5. Do celów eksploatacyjnych przepompowni ścieków zaprojektowano połączenia wodociągowe z rur materiału PE100 o średnicy ?40mm, PN10. 3.6. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie częściowo na terenie zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. W związku z powyższym Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych przed przystąpieniem do prac ziemnych oraz zlecenia prowadzenia inwentaryzacyjnych prac archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce badawczej przed przystąpieniem do robót ziemnych, jak również zgłosić rozpoczęcie prac do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie. 3.7. Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, która jest podstawą określenia ceny, w tym: 1) projekt budowlany ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Złakowo ? Górsko- Marszewo ? Królewo, Etap II ? Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Królewo ? Marszewo z włączeniem się do kanalizacji I Etapu na skrzyżowaniu dróg powiatowych Złakowo-Królewo i Marszewo-Górsko.? 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 3) przedmiar robót stanowiący element pomocniczy przy określeniu ceny,

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-02

II.9) Informacje dodatkowe: 4.1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 02 października 2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 6.2.2. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca zapewni przy realizacji zamówienia udział co najmniej: 1) 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej, 2) 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej. (Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).
Informacje dodatkowe 3.17. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeksu pracy, co najmniej dwóch osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu prac fizycznych budowlanych lub obsłudze sprzętu budowlanego.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe 8.5. Na podstawie art. 22a ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8.6. Na podstawie art. 22a ust. 6 ustawy Pzp jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 8.6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 8.6.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 8.7. Na podstawie art. 25a ust. 3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 8.8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 8.8.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotów, 8.8.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 8.8.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 8.8.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8.9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 6.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ: 6.2.1. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 3 km każda z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ? inne dokumenty. 6.2.2. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca zapewni przy realizacji zamówienia udział co najmniej: 1) 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej, 2) 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej. (Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 6.3. Na podstawie art. 22d. ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 11.1. Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć w formie pisemnej aktualne na dzień składania ofert: 11.1.1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 11.1.2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 11.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 11.3. Na podstawie art. 25a ust. 3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 11.4. Na podstawie art. 25a ust. 6 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 11.5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.5.1. Wykaz robót budowalnych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ? inne dokumenty- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ 11.5.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ? zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 11.6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 11.7. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 11.7.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 11.8. Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty, nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 11.9. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z przepisów ust. 24aa ustawy Pzp i przeprowadzenia postępowania w procedurze odwróconej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 11.1. Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć w formie pisemnej aktualne na dzień składania ofert: 11.1.1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 11.1.2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 11.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 11.3. Na podstawie art. 25a ust. 3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 11.4. Na podstawie art. 25a ust. 6 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 11.5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.5.1. Wykaz robót budowalnych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ? inne dokumenty- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ 11.5.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ? zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 11.6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 11.7. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 11.7.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 11.8. Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty, nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 11.9. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z przepisów ust. 24aa ustawy Pzp i przeprowadzenia postępowania w procedurze odwróconej.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
9. Podwykonawstwo 9.1. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 9.2. Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty: 9.2.1. części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 9.2.2. podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 9.3. Na podstawie art. 36 b ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 9.4. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia. 9.5. Projekt umowy o podwykonawstwo przedkładany Zamawiającemu zawiera kwotę wynagrodzenia, jaką Wykonawca zapłaci podwykonawcy. 10. Wykonawcy wspólnie 10.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10.2. Na podstawie art. 25a ust. 6 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia sporządzone odpowiednio według załączników nr 2 i nr 3składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 10.3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 10.4. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 11.1. Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć w formie pisemnej aktualne na dzień składania ofert: 11.1.1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 11.1.2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 11.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 11.3. Na podstawie art. 25a ust. 3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 11.4. Na podstawie art. 25a ust. 6 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 11.5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.5.1. Wykaz robót budowalnych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ? inne dokumenty- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ 11.5.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ? zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 11.6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpoś
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
14. Wymagania dotyczące wadium 14.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 60.000,00 zł, słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych. 14.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 14.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 14.3.1. pieniądzu, 14.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 14.3.3. gwarancjach bankowych, 14.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 14.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 14.4. Wadium wnoszone formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Bank BS Ustka oddział Postomino, nr konta: 81 9315 0004 0021 5084 2000 0010. Zaleca się dołączyć do oferty dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 14.5. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego. 14.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu ? należy wnieść wraz z ofertą (nie łączyć go trwale z ofertą). 14.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 14.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 14.12.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 14.12.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 14.12.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 19.1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 19.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia ? przed podpisaniem umowy - zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU) w wysokości 10% ceny podanej w ofercie. 19.3. ZNWU służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 19.4. ZNWU może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zabezpieczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 19.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet ZNWU. 19.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BS Ustka oddział Postomino, nr konta: 81 9315 0004 0021 5084 2000 0010. 19.7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 19.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone: 1) 70% w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 2) 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 19.9. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 19.10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 70,00
okres gwarancji 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) w przypadku przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, b) w przypadku wydania lub opóźnień w wydaniu decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych a także ich zmiany mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, c) spowodowana niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności: deszcz, śnieg, grad, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów i występującymi przez okres co najmniej 5 dni z rzędu, d) spowodowana udzieleniem zamówień zamiennych lub dodatkowych, e) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej/technicznej, f) spowodowana nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności w przypadku: odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków geologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych g) w przypadku zmian sposobu spełnienia świadczenia opisanych w punkcie 2. 2) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia: a) zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność zrealizowania przedmiotu zmówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w SIWZ, b) konieczność usunięcia wad i braków lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej/technicznej będącej załącznikiem do SIWZ, c) spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji warunkami terenowymi, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 3) Wykonanie realizacji robót zamiennych lub dodatkowych, 4) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana w szczególności: a) zmianami przepisów prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do przedmiotu umowy, b) wprowadzeniem zmian sposobu świadczenia opisanych w pkt 2, c) wyłączeniem spod ryczałtu robót zamiennych i rozliczenia ich kosztorysem powykonawczym lub różnicowym, d) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także w przypadku rezygnacji przez zamawiającego z części robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót niewykonanych, a ujętych w cenie ofertowej Wykonawcy, e) Zamawiający przewiduje zmniejszenie wynagrodzenia o wartość robót niewykonanych, a ujętych w oferowanej cenie na podstawie kosztorysu powykonawczego lub różnicowego w oparciu o dokonane obmiary faktycznie wykonanych ilości robót, f) Zamawiający przewiduje obniżenie wynagrodzenia z tytułu nieuregulowania przez Wykonawcę kosztów zużycia wody i energii, g) Zamawiający przewiduje zmniejszenie wynagrodzenia z tytułu wad w przedmiocie umowy uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy. 5) Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zakresie wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo, 6) Zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy, na zasoby których Wykonawca powoływał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że są spełnione warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, 7) W przypadku, gdy oferta wykonawcy nie zawierała części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierzał powierzyć podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy, 8) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowalnych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 9) Zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 10) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) W wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) W wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, 11) Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 12) Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane ? jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.08.2017.14.33.43_ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.htm 2017-08-27 14:33:43 147,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.08.2017.14.33.43_SIWZ_MarszewoGPK.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-08-27 14:33:43 341,5KB 5 razy
2 27.08.2017.14.38.25_poprawionaSIWZ_MarszewoGPK.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-08-27 14:38:25 341,5KB 11 razy
3 04.09.2017.09.33.35_poprawiona2SIWZ_MarszewoGPK.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-04 09:33:35 343,5KB 10 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 27.08.2017.14.34.20_4_PRZEDMIAR(Marszewo).pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-27 14:34:20 119,8KB
2 27.08.2017.14.34.44_charakt_robA_t_dla_przep_PH(krA_lewo).doc Po terminie otwarcia ofert 2017-08-27 14:34:44 15KB
3 27.08.2017.14.34.58_charakterystyka_robA_t(marszewo).doc Po terminie otwarcia ofert 2017-08-27 14:34:58 24,5KB
4 27.08.2017.14.35.35_PROJEKT_ETAP_II.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-08-27 14:35:35 25,5MB
5 27.08.2017.14.36.06_PROJEKT_ORGANIZACJI_RUCHU.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-08-27 14:36:06 6,6MB
6 27.08.2017.14.36.18_PRZEDMIAR(tylko_przep.KrA_lewo(pnkt2._nr_76u_przep.PH)).pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-27 14:36:18 135,4KB
7 27.08.2017.14.36.31_ZaA_._1_wykaz_dziaA_ek_Marszewo-_KrA_lewo.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2017-08-27 14:36:31 10,9KB
8 27.08.2017.14.37.46_pomyA_ka_pkt.18.6._SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-08-27 14:37:46 15,5KB
9 27.08.2017.14.37.58_skanowanie0273.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-27 14:37:58 213,7KB
10 27.08.2017.14.38.25_poprawionaSIWZ_MarszewoGPK.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-08-27 14:38:25 341,5KB
11 04.09.2017.09.33.35_informacja_do_siwz_-_tA_oczny.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-04 09:33:35 30,5KB
12 04.09.2017.09.34.07_skanowanie0278.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-04 09:34:07 314,9KB
13 04.09.2017.09.34.28_od_PH_do_PB.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-09-04 09:34:28 1,7MB
14 05.09.2017.14.27.20_skanowanie0280.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 14:27:20 173,7KB
15 05.09.2017.14.27.41_skanowanie0279.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 14:27:41 432,0KB
16 05.09.2017.14.27.56_poprawiona_informacja_do_siwz_-_tA_oczny.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 14:27:56 28,5KB
17 05.09.2017.14.28.13_3poprawa_w_siwz_(dotyczy_przep.PB).doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 14:28:13 18,5KB
Udzielenie zamówienia
1 29.09.2017.20.06.41_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Marszewo.pdf 2017-09-29 20:06:41 219,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 27-08-2017 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2017
Ostatnia aktualizacja: 29-09-2017 20:06